Чат «Чат»

Чат
Чат
init 3 db. 0 .db 8 .render : 12