Чат «Сайт О.Ц. "СВЕТОЧ"»

Админ - Артур! Мат - запрещён!!!
init 3 db. 0 .db 8 .render : 12