Чат «Kuskox»

чат
Kuskox
init 4 db. 0 .db 10 .render : 15